نازل کف ساز (سنگین)

توضیحات

نازل کف ساز (سنگین)

سیستم Storz

همراه با شیر اهرمی

جنس: آلومینیومی