دو راهی تقسیم کننده ی آب

توضیحات

دو راهی تقسیم کننده ی آب

سیستم Storz

جنس: آلومینیومی