توضیحات

PU Foam Soundstopper™ Ear Plug (Pair)

گوشی اسفنجی داخل گوش JSP Soundstopper  به علت  حالت ارتجاعی ماده سازنده بدون اینکه فشار زیادی به داخل کانال گوش وارد کند کاملا کانال را پر کرده و باعث حفاظت حد اکثری در برابر صدای محیطی میشود.  مطابق با استاندارد  SNR=33. – EN352-2

.