توضیحات

کپسول هوای فشرده کربن کامپوزیت  CTS   با شیر اطمینان

ایمنی کامل در مقابل شکستگی و ضربه به شیر خروجی سیلندر ، به دلیل نصب شیراطمینان.

مطابق با استاندارد EN12245 type-approved products.

در سایزهای مختلف.

Codex
حجم داخلی (litre)
فشار کاری (bar)
وزن (Kg)
قطر بیرونی (mm)
طول (mm)
۲L 300 BAR CTS
۲,۰                      
۳۰۰                    
۰,۹۰                    
۱۰۵
۳۶۶
۳L 300 BAR CTS
۳,۰                     
۳۰۰                    
۱,۲۰                    
۱۱۵
۴۲۵
۶,۸L 300 BAR CTS
۶,۸                     
۳۰۰                    
۲,۹۰                    
۱۵۸
۵۱۰
۶,۸LPLUS 300 BAR CTS
۷,۲                     
۳۰۰                    
۳,۱۰                    
۱۵۸
۵۳۰
۶,۸LPLUS 350 BAR CTS
۷,۲                    
۳۵۰                    
۳,۴۰                    
۱۵۸
۵۳۰
۹L 300 BAR CTS
۹,۰                    
۳۰۰                    
۴,۰۰                    
۱۸۰
۵۳۸

Products awaiting approval to EN12245 *