پمپ آب ضد جرقه

توضیحات

پمپ آب ضد جرقه

سیستم British standard

چرخش پروانه به وسیله فشار آب ( رفت و برگشتی )