نازل کف ساز (متوسط)

توضیحات

نازل کف ساز (متوسط)

سیستم British standard و Storz

جنس: آلومینیومی