نازل ترکیبی

توضیحات

نازل ترکیبی (قابل تنظیم)

سیستم British standard و Storz

جنس: آلومینیومی