نازل آب پاش تفنگی

توضیحات

نازل آب پاش تفنگی

سیستم Storz

جنس: آلومینیومی

سر نازل مدرج (قابل تنظیم)

جریان آب (۶۰-۱۳۰-۲۳۵)(لیتر در دقیقه)