فشار سنج بین

توضیحات

فشار سنج بین

مسیر تقسیم فشار ( ۱۶ و ۲ بار)

جنس: آلومینیومی