فشار سنج بین مسیر

توضیحات

فشار سنج بین مسیر

سیستم Storz

جنس: آلومینیومی