سه راهی تقسیم کننده ی آب

توضیحات

سه راهی تقسیم کننده ی آب

سیستم Storz

جنس: آلومینیومی