دو راهی تقسیم کننده ی آب

توضیحات

دو راهی تقسیم کننده ی آب

سیستم British standard

جنس: آلومینیومی