توضیحات

دستگاه تنفسی(DIABLO PROFESSIONAL (SCBA با استاندارد EN 137

دستگاه تنفسی  DIABLO PROFESSIONAL یک دستگاه تنفسی هوای فشرده میباشد که با استاندارد EN 137  مطابقت دارد و در دو تیپ I برای کار برد عادی و تیپ  II که در Flash Over تست موفق است ،تولید میشود.

این تست شامل وارد کردن  گرما و شعله ۹۰۰ درجه برای مدت ۱۰ ثانیه به تمام قسمت های دستگاه  و سپس سقوط از ارتفاع است که دستگاه در تمام مدت   تست و بعد از آن  فشار مثبتی در داخل ماسک صورت استمرار داشته و به علاوه دستگاه خود به خود خاموش شود.

گواهی نامه ها

گواهی EC بر طبق بند ۱۰ از آیین نامه   / ۸۹/۶۸۶/ECC PPE

گواهی EC بر طبق از آیین نامه ۸۹/۶۸۶/ECC PPD