دستکش کار کف نیتریل TITAN 388 MAPA

آزادی حرکت و راحتی فوق العاده بعلت سیستمtextile support   بدون درز در سطوح کاری.

   • مقاومت بی مانند در برابر روغن و گریس.
   • عمر مفید بالا به دلیل پوشش نیتریل و سیستم textile support
   • صنایع استفاده کننده :
    • جمع آوری زباله خانگی
    • جنگلداری
   • صنایع مکانیکی :
    • فلز کاری و برش فلزات.
    • جابجایی ورقه های فلزی (بدون گوشه های تیز)
    • جمع آوری زباله