دستکش آتشنشانیNomexوPBI مارک SEIZ

توضیحات

از معتبر ترین تولید کنندگان دستکشهای مخصوص آتش نشانی